شمول رفع نسبت به احکام مدنی
20 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی