شمول رفع نسبت به احکام مدنی
25 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی