شمول رفع نسبت به احکام مدنی
40 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی