شمول رفع نسبت به احکام مدنی
26 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی